Privacy Policy

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: Cristina HORVATH
 • Vestigingsadres: Noordstraat 208 – 8800 Roeselare
 • Ondernemingsnummer: 0733.865.079
 • Telefoonnummer: 0487 204 650
 • Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
 • Hierna genoemd, de ondernemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
inclusief een detail van de grondstoffen en een gebruiksaanwijzing. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De
ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het foutieve gebruik of voor enige
nevenwerking van het gebruikte product.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
  producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
  laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
  product heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is
alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van een email gericht aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de
dag volgend op de melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product
zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door
de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14
dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de consument.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:

 • a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
  kunnen voordoen;
 • b. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • c. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
  zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 10 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, kan de ondernemer hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

De overeenkomst komt pas tot stand na integrale betaling van de prijs door de consument aan de
ondernemer. De ondernemer stelt hiertoe de nodige online betalingsmogelijkheid aan via de webshop.

Artikel 13 – GDPR

De ondernemer draagt zorg voor alle verkregen informatie door de consument en zal deze met de
grootst mogelijke zorg behandelen. De ondernemer verklaart de persoonsinformatie strikt
vertrouwelijk te behandelen en deze niet voor andere doeleinden te gebruiken of te verspreiden.

De ondernemer neemt hiertoe de nodige initiatieven en zal zodra de aanwezigheid van de betrokken
info niet langer vereist is het nodige doen om deze info definitief en integraal te verwijderen uit de
database.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.